Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II edycję konkursu „Uczelnia dostępna”, którego celem jest zwiększenie dostępności do studiów dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach konkursu finansowane będą projekty pozwalające szkołom wyższym na osiągnięcie modelu uczelni dostępnej, czyli na likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Projekty mogą obejmować takie działania jak m.in. zapewnienie dostępności komunikacji, stron internetowych, narzędzi informatycznych oraz procedur i programów kształcenia, zakup technologii wspierających czy szkolenia podnoszące świadomość i kompetencje kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

W ramach projektu można też realizować działania z zakresu dostępności architektonicznej, ale projekty dotyczące tylko tego obszaru nie będą finansowane. Konieczne jest, by projekt obejmował też inny formy wsparcia, jak umożliwienie studentom z niepełnosprawnościami załatwienia spraw studenckich przez Internet czy też egzaminy i wykłady online.

Minimalna wartość projektu w konkursie wynosi 100 tys. euro. W zależności od wybranej ścieżki dana uczelnia może uzyskać nawet 15 mln zł. Wysokość dofinansowania uzależniona jest nie od liczby studentów kształconych na uczelni, ale od poziomu zapewnienia dostępności kształcenia, na jakim uczelnia się znajduje i jaki chce osiągnąć.

Ścieżka mini adresowana jest do uczelni rozpoczynających tworzenie instytucjonalnego wsparcia i dążących do osiągnięcia bazowego poziomu gwarantującego otworzenie się na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. W tej ścieżce można uzyskać do 1 mln zł na projekty z czasem realizacji do 24 miesięcy.

Ścieżka midi przeznaczona jest na projekty dążące do osiągnięcia znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród działań, wymienionych w regulaminie konkursu jako wskazanych do realizowania w ramach tej ścieżki, znajduje się zniwelowanie barier dostępności poprzez dostosowanie materiałów dydaktycznych, zakup adekwatnego sprzętu specjalistycznego i oprogramowania, dostosowanie narzędzi informatycznych i form kształcenia oraz dostosowanie wewnętrznych procesów, takich jak rekrutacja. Na tego typu projekty uczelnie mogą zdobyć do 4 mln zł.

Ścieżka maxi z kolei jest adresowana do uczelni wiodących we wdrażaniu idei dostępności. Przyświecają jej dwa główne cele: 1) poszerzenie lub udoskonalenie dotychczas istniejących usług i form dostosowania, tak aby osiągnąć maksymalny standard dostępności oraz 2) utworzenie centrów doskonałości w zakresie dostępności uczelni.

W przypadku ścieżek midi i maxi projekty mogą trwać dłużej niż 24 miesiące, ale nie dłużej niż do terminu przewidzianego dla zakończenia realizacji projektów, tj. 31 października 2023 roku.

O wsparcie w ramach ścieżki maxi może się starać jedynie ta uczelnia, w której jednostka ds. dostępności (np. BON, DON), funkcjonuje co najmniej od 5 lat i studiuje na niej przynajmniej 150 osób z niepełnosprawnościami.

Inne ścieżki otwarte są dla wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych. O środki nie mogą ubiegać się jedynie te uczelnie, które otrzymały dofinansowania w poprzedniej edycji konkursu. Wnioskodawcą nie może być też uczelnia znajdująca się w likwidacji, w przypadku której wystąpiono o zgodę na likwidację, ani wobec której zawieszono uprawnienia do prowadzenia studiów.

Dopuszczone są projekty partnerskie i nie ma ograniczeń co do charakteru prawnego i organizacyjnego partnera. Należy pamiętać, że w przypadku partnerstwa z inną uczelnią, uczelnia będąca partnerem nie może jednocześnie otrzymywać wsparcia w ramach projektu na działania zmierzające do zwiększania dostępności w swojej jednostce.

W konkursie od uczelni wymagany jest wkład własny, który musi wynosić minimum 3,00% wydatków kwalifikowalnych w projekcie, może być on niepieniężny.

Nabór wniosków rusza 16 marca i potrwa do 8 maja br. Dana uczelnia może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie elektronicznie (system SOWA).

Całkowity budżet konkursu wynosi 150 mln zł. Może się jednak zdarzyć, że alokacja będzie ostatecznie wyższa. W pierwszej edycji konkursu bowiem planowano budżet 200 mln zł, ale zwiększono go do 321 mln zł, aby wszystkie wnioski rekomendowane do dofinansowania otrzymały środki. Taka sytuacja może się powtórzyć.

Szczegółowe informacje na temat konkursu „Uczelnia dostępna II” dostępne są na stronie NCBiR.

Konkurs „Uczelnia dostępna II” jest organizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 3.5).