Laureaci Konkursu LUMEN 2019

Laureaci Konkursu LUMEN 2019

20. listopada 2019

Podczas V Konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2019, która miała miejsce 19 listopada w Warszawie, odbyła się uroczysta sesja ogłoszenia laureatów III Konkursu LUMEN na najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w szkolnictwie wyższym.

Nagrody przyznano w trzech kategoriach: „Rozwój” (projekty i przedsięwzięcia w ramach strategicznego rozwoju uczelni), „Zarządzanie” (innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni) oraz „Współpraca” (kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni). Kapitule Konkursu przewodniczył prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich.

Prof. Jerzy Woźnicki, Przewodniczący Kapituły Konkursu LUMEN 2019.

 

W kategorii „Rozwój” Kapituła Konkursu zadecydowała o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród, które uzyskały Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i Akademia Leona Koźmińskiego.

Ogłoszenie laureatów kategorii Rozwój, której partnerem był Microsoft.

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach został nagrodzony za projekt „Centrum symulacji medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej”, którego liderem jest mgr inż. Izabella Krzak. Dzięki realizacji projektu baza uczelni została poszerzona o wyposażone w najnowszy sprzęt sale symulacyjne przeznaczone dla studentów kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego oraz pielęgniarstwa i położnictwa. Zwiększyło to liczbę zajęć praktycznych dla studentów i pozwoliło na doskonalenie wysokospecjalistycznych umiejętności.

Laureaci kategorii Rozwój - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i Akademia Leona Koźmińskiego.

 

Akademię Leona Koźmińskiego nagrodzono zaś za projekt „Oględziny miejsca zdarzenia w technologii virtual reality dla studentów prawa Akademii Leona Koźmińskiego”, którego liderem lider jest prof. Monika Całkiewicz, prorektor ds. studiów prawniczych ALK). Oględziny w miejscu zdarzenia to pierwszy projekt dydaktyczny pozwalający na interakcję ze studentami w przestrzeni wirtualnej w ramach zajęć z kryminalistyki. Po nałożeniu specjalnych gogli student przenosi się na wirtualne miejsce zbrodni, gdzie musi wcielić się w rolę śledczego i w praktyce wykorzystać i rozwijać swoją wiedzę.

Ogłoszenie laureatów kategorii Zarządzanie, której partnerem był Pearson.

 

Laureaci kategorii Zarządzanie - Politechnika Łódzka.

 

Zwycięzcą kategorii „Zarządzanie” jest projekt Politechniki Łódzkiej „Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej. Pierwszy, dwuletni etap działalności Centrum”, którego liderem jest dr inż. Dorota Piotrowska. Centrum Współpracy Międzynarodowej powstało w lipcu 2017 roku w celu podniesienia międzynarodowego prestiżu PŁ. Dzięki działalności Centrum cel ten osiągnięto. W pierwszych dwóch latach m.in. wdrożono program międzynarodowych akredytacji, realizowano projekty edukacyjne, organizacyjne i promocyjne oraz wdrożono innowacyjne modele programów studiów we współpracy z ekspertami z Harvard University, Massachusetts Institute of Technology i Olin College. Działania te pozwoliły również na wzmocnienie udziału PŁ w rankingach międzynarodowych.

Ogłoszenie laureatów kategorii Współpraca, której partnerem był Blackboard.

 

W kategorii „Współpraca” ponownie mamy dwóch nagrodzonych: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Laureaci kategorii Współpraca - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum nagrodzono za projekt „Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących”. Liderem projektu jest prof. dr hab. med. Stanisław Kwiatkowski. Celem projektu było poszerzenie bazy klinicznej i wsparcie dla praktycznej nauki zawodów medycznych. Powstała w 2017 roku Sieć skupia 16 placówek i jest pierwszych w Polsce zrzeszeniem podmiotów leczniczych wspierających uczelnię medyczną w procesie dydaktyki i badań naukowych. Daje to znaczne możliwości kształcenia studentów, a także podnoszenia kwalifikacji pracowników zrzeszonych placówek.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nagrodę uzyskał za projekt „LEGO® Education Innovation Studio – unikalna przestrzeń do zabawy, nauki i pracy na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu”, na czele którego stoi dr Edyta Juskowiak. Tytułowy LEIS jest wyjątkowym miejscem na uczelni skupiającym uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców oraz pracodawców. W LEIS uczniowie w aktywny sposób, łącząc naukę i zabawę, rozwijają swoją wiedzę i kompetencje kluczowe do funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy.

Kapituła Konkursu podjęła również decyzję o przyznaniu aż trzech nagród specjalnych. Ich zdobywcami są Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundacja Młodej Nauki oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Ogłoszenie laureatów nagród specjalnych.

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego uhonorowano za projekt „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”. Liderem projektu jest mgr Małgorzata Łyciuk-Bzdyra. Ideą projektu jest zmiana paradygmatu myślenia i działań dotyczących przejścia z opieki instytucjonalnej (szpitala) do opieki opartej o środowisko lokalne. W tym celu utworzono Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego, gdzie osoby i rodziny otrzymują kompleksową pomoc od sieci blisko 30 lokalnych podmiotów. Projekt znacząco poprawił dostępność opieki psychiatrycznej - oczekiwanie na wizytę spadło z kilku miesięcy do zaledwie 72 godzin od zgłoszenia.

Fundacja Młodej Nauki uzyskała nagrodę za projekt „Polski MOOC”, którego liderem jest dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska. W ramach projektu powstała platforma edukacyjna NAVOICA, oferująca pełne kursy dostępne dla wszystkich - do 2021 roku na platformie ma znaleźć się ok. 200 kursów ze wszystkich dziedzin nauki. Projekt wymagał wszechstronnej współpracy licznych uczelni, ekspertów z obszaru e-learnigu, metodyków kształcenia i wielu innych specjalistów.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nagrodzono zaś za projekt „Utworzenie pionierskiego w Polsce Zintegrowanego Biobanku, posiadającego jako pierwszy w kraju certyfikat jakości potwierdzający działanie w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 w zakresie Biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych. Liderem projektu jest dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz). W ramach projektu powstał pierwszy w Polsce zintegrowany biobank o charakterze ogólnouczelnianym. Biobank zapewnia Uniwersytetowi (a w ramach współpracy naukowej także i zewnętrznym partnerom) dostęp do materiału biologicznego o wysokim i zunifikowanym standardzie jakości. Działalność Biobanku pozwala na większe wykorzystanie potencjału badawczego uczelni i zwiększenie liczby projektów wieloośrodkowych.

 

Laureaci nagród specjalnych - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundacja Młodej Nauki oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 

Po oficjalnej części wręczenia nagród goście wzięli udział w uroczystym koktajlu, który umilił koncert uznanej aktorki i wokalistki Olgi Bończyk.

Partnerami kategorii głównych byli Microsoft („Rozwój”), Pearson („Zarządzanie”) oraz Blackboard („Współpraca”). Organizatorem Konferencji i Konkursu jest PCG Academia.